مجموعه خبرخوان ها

Joomla! Security News

  • Project: Joomla!
  • SubProject: CMS
  • Impact: High
  • Severity: Low
  • Versions: 3.5.0 through 3.8.5
  • Exploit type: SQLi
  • Reported Date: 2018-March-08
  • Fixed Date: 2018-March-12
  • CVE Number: CVE-2018-8045

  Description

  The lack of type casting of a variable in SQL statement leads to a SQL injection vulnerability in the User Notes list view

  Affected Installs

  Joomla! CMS versions 3.5.0 through 3.8.5

  Solution

  Upgrade to version 3.8.6

  Contact

  The JSST at the Joomla! Security Centre.

  Reported By:Entropy Moe
  • Project: Joomla!
  • SubProject: CMS
  • Impact: High
  • Severity: Low
  • Versions: 3.7.0 through 3.8.3
  • Exploit type: SQLi
  • Reported Date: 2017-November-17
  • Fixed Date: 2018-January-30
  • CVE Number: CVE-2018-6376

  Description

  The lack of type casting of a variable in SQL statement leads to a SQL injection vulnerability in the Hathor postinstall message.

  Affected Installs

  Joomla! CMS versions 3.7.0 through 3.8.3

  Solution

  Upgrade to version 3.8.4

  Contact

  The JSST at the Joomla! Security Centre.

  Reported By: Karim Ouerghemmi, ripstech.com
  • Project: Joomla!
  • SubProject: CMS
  • Impact: Moderate
  • Severity: Low
  • Versions: 1.5.0 through 3.8.3
  • Exploit type: XSS
  • Reported Date: 2017-November-17
  • Fixed Date: 2018-January-30
  • CVE Number: CVE-2018-6379

  Description

  Inadequate input filtering in the Uri class (formerly JUri) leads to a XSS vulnerability.

  Affected Installs

  Joomla! CMS versions 1.5.0 through 3.8.3

  Solution

  Upgrade to version 3.8.4

  Contact

  The JSST at the Joomla! Security Centre.

  Reported By: Octavian Cinciu
  • Project: Joomla!
  • SubProject: CMS
  • Impact: Moderate
  • Severity: Low
  • Versions: 3.7.0 through 3.8.3
  • Exploit type: XSS
  • Reported Date: 2018-January-20
  • Fixed Date: 2018-January-30
  • CVE Number: CVE-2018-6377

  Description

  Inadequate input filtering in com_fields leads to a XSS vulnerability in multiple field types, i.e. list, radio and checkbox.

  Affected Installs

  Joomla! CMS versions 3.7.0 through 3.8.3

  Solution

  Upgrade to version 3.8.4

  Contact

  The JSST at the Joomla! Security Centre.

  Reported By:Benjamin Trenkle, JSST
  • Project: Joomla!
  • SubProject: CMS
  • Impact: Moderate
  • Severity: Low
  • Versions: 3.0.0 through 3.8.3
  • Exploit type: XSS
  • Reported Date: 2018-January-21
  • Fixed Date: 2018-January-30
  • CVE Number: CVE-2018-6380

  Description

  Lack of escaping in the module chromes leads to XSS vulnerabilities in the module system.

  Affected Installs

  Joomla! CMS versions 3.0.0 through 3.8.3

  Solution

  Upgrade to version 3.8.4

  Contact

  The JSST at the Joomla! Security Centre.

  Reported By: David Jardin, JSST

عضویت در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را ارسال نمایید.

درباره ما

طلاعات کافی در مورد سرور هاستینگ خود تهیه نمایید. بهتر است هاستینگ شما دارای سیستم بک آپ یا پشتیبان فایل ها باشد تا در صورتی که مشکلی برای وب سایت .

شرکتهای طراحی سایت بسیاری در ایران و مخصوصا تهران وجود دارند که همین مورد انتخاب شرکت مناسب برای راه اندازی سایت